Motiverede medarbejdere på en arbejdsplads

Sådan motiverer du dine medarbejdere

author-avatar

af Mette Poulsen

Motiverede medarbejdere er en effektive medarbejdere. Det viser både erfaring og undersøgelser, f. eks. Gallups Employee Engagement-undersøgelse. Undersøgelsen viste, at motiverede ansatte har stor indvirkning på virksomhedens resultat.

Det viste sig, at den fjerdedel af virksomhederne med de mest motiverede ansatte klarer sig 10 % bedre på kundeloyalitet, 21 % bedre på indtjening og har 20 % højere produktivitet end den fjerdedel af virksomhederne, som har de mindst motiverede ansatte.

Undersøgelsen viser klart, at det giver god mening at arbejde aktivt med motivation i din virksomhed. Men hvordan gør man det effektivt? Vi vil i denne artikel dykke ned i motivation og se, hvordan du kan få motiverede medarbejdere.

Hvad er motivation?

Der findes flere definitioner af motivation. Ifølge forfatteren Vijay K. Verma M.B.A, er motivation den indre drivkraft, der får en person til frivilligt at yde en ekstra indsats for at nå specifikke mål.

Det er en proces, der får den enkelte til at arbejde mod at opnå mål samtidig med at de tilfredsstiller deres personlige mål og overkomme barrierer, der er mellem personen og målet.

Motivation kan også ses som en indre tilstand, der får enkeltpersoner til at handle på måder, som sikrer opfyldelsen af deres mål, og gør at arbejdet derhen bliver lystbetonet i stedet for tvunget.

Også her fremhæves det, at motivation påvirker produktiviteten. Motivation skaber et miljø, hvor alle kan opnå deres arbejdsrelaterede mål og samtidig opnå personlig tilfredsstillelse og selvrealisering.

Ved at skabe motiverede medarbejdere, kan virksomheder påvirke medarbejdernes indstilling og behovsperception til arbejdet. Ved at tage udgangspunkt i Maslows behovspyramide kan man i princippet flytte behovet, som udførelsen af arbejdet udfylder for medarbejderne – fra fysiske- og tryghedsbehov til selvrealisering.

💪 TIP: En virksomhed, der ønsker at arbejde med motivation, skal forsøge at gøre medarbejdernes arbejdsrelaterede mål til personlige mål. Medarbejderne skal føle en indre værdi og mening ved at udføre arbejdet.

Skab mening i arbejdet for medarbejderne

Når medarbejdere føler, at deres arbejde bidrager til noget større, f. eks. i forhold til virksomhedens overordnede mission, giver det medarbejderne en større forbindelse til arbejdet. Man siger også, at medarbejderne føler et medejerskab over opgaverne. Det øger ofte viljen til at yde en ekstra indsats.

For at skabe denne følelse af mening, bør ledere aktivt kommunikere, hvordan den enkelte medarbejders bidrag, indsats og arbejde passer ind i virksomheden i en større sammenhæng og bidrager til de overordnede mål. Det er også vigtigt at anerkende og værdsætte medarbejdernes unikke bidrag og sørge for, at de forstår den positive indflydelse, deres arbejde har.

Virksomheden bør også forsøge at involvere medarbejde i arbejdet, så de oplever en følelse af autonomi og indflydelse i opgaverne. Det bidrager til følelsen af ejerskab og styrker motivationen.

Ledere kan gå endnu længere ved at tilbyde medarbejderne mulighed for personlig og faglig udvikling. Mere kompetente og motiverede medarbejdere bidrager til virksomhedens vækst og til individets følelse af personlig udvikling. Et arbejdsmiljø, hvor mening og formål er i fokus, øger medarbejdernes arbejdsglæde, hvilket fører til højere produktivitet og bedre resultater.

Skab klare mål for medarbejderne med SMART-modellen

Det er vigtigt, at målet er målbart. Målsætningen, du opsætter for medarbejderne skal være så klar og konkret som muligt, da vi motiveres af at indfri og nå vores mål, men demotiveres når vi jagter vage og uklare målsætninger.

Mange virksomheder bruger SMART-modellen, når der skal opsættes konkrete, klare og målbare mål, der skaber motiverede medarbejdere. Det betyder, at målet skal være specifikt, målbart, accepteret, realistisk og tidsbestemt.

Specifikt: Sørg for at målet er konkret formuleret. Start med at lave et udkast til en målsætning, og spørg derefter dig selv “hvordan gør vi det?”. Stil dette spørgsmål til dig selv kontinuerligt, indtil målet er så specifikt, at det ikke er til at tage fejl af. Et eksempel kunne være, at en kundeserviceafdeling i en virksomhed ønsker at forbedre effektiviteten eller kvaliteten af sin kundeservice. Her kunne en målsætning være:

 • At speditionstiden af opkald fra kunder skal nedsættes med 20% .
 • At flere kunderne skal opleve en bedre kundeservice, når de ringer til virksomheden.

Målbart: Brug konkrete KPI’er, tal eller metrikker til at sætte målet. Find metoder, så du kan måle på fremgangen mod målet. Hvis I ikke kan se fremgangen, ved I ikke om arbejdet har en effekt.

 • At 80% af opkald fra kunder skal inden årets udgang besvares indenfor 30 sekunder.
 • Det kunne også være at evt. tilfredshedsundersøgelser skal vise, at 90% af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse.

Accepteret: Dem, du sætter målet for, skal acceptere og indvilge i målsætningen, du har sat for dem. Hvis dine medarbejdere ikke kan acceptere målet, vil de aldrig være motiverede til at nå det.

Realistisk: Det siger næsten sig selv, men målet du sætter skal være realistisk og muligt at opnå. Målet må gerne kræve en indsats, men det skal være muligt at opnå.

Tidsbestemt: Det betyder, at du har sat en konkret deadline for opfyldelsen af målet. Det hjælper medarbejderne til at se, om de skal løbe hurtigt i en periode for at nå målet eller om de har performet ud over dine forventninger.

Ved at sætte virksomhedens mål med SMART-modellen, kan du som leder opsætte kvalitetsmål, som vil motivere dine medarbejdere. Hvis medarbejderne har gjort et fortrinligt stykke arbejde, og kan du under næste målsætning vise din tiltro til den motiverede medarbejder, ved at sætte et mål, der er endnu mere ambitiøst.

Performance management og medarbejdereffektivitet

God Performance Management (Præstationsledelse) kan udvikle og forbedre dine medarbejderes effektivitet. Hvis virksomheden bruger det rigtigt, kan det skabe en arbejdskultur, hvor medarbejderne kontinuerligt udvikler sig, præsterer deres bedste og bidrager positivt til virksomhedens mål.

Performance Management består af flere principper:

 • Målsætning og planlægning, hvor der opsættes klare og konkrete mål for medarbejderne. Målene understøtter en fælles overordnet målsætning og vision.
 • Løbende feedback og kommunikation med formelle anmeldelser og uformelle check-ins, hvor medarbejdernes fremskridt og udfordringer diskuteres.
 • Udvikling og uddannelse, så medarbejderens udviklingsbehov understøttes. Dette kan omfatte træningsprogrammer, mentoring og karriereudviklingsmuligheder.
 • Evaluering og vurdering af medarbejderes præstationer, ofte årligt eller halvårligt. Her ser man på, om medarbejderne har mødt deres fastsatte mål og deres generelle bidrag til organisationen.
 • Belønning og anerkendelse for medarbejdernes præstationer. Dette kan være i form af lønforhøjelser, bonusser, forfremmelser eller anerkendelser og udviklingsmuligheder.
 • Forbedringsplaner, hvis der findes identificeres områder, hvor en medarbejder underpræsterer. Her fokuserer performance management på at skabe en handlingsplan for forbedring. Det kan være yderligere oplæring, uddannelse eller ændringer i arbejdsansvaret.
 • Strategisk overblik, hvor virksomheden løbende sikrer, at medarbejdernes indsats og bidrag støtter op om virksomhedens overordnede vision.

Undgå disse demotiverende fejl, når du laver præstationsledelse

For at undgå at demotivere medarbejdere gennem performance management, er det vigtigt at tilgangen til processen er at supportere og støtte medarbejderne.

 • Virksomhedens forventninger til medarbejderne skal være klare, realistiske og opnåelige. Det vil give medarbejderne en følelse af ejerskab og engagement i deres udvikling.
 • Prioriter positiv og konstruktiv kommunikation, hvor anerkendelse og ros er fremtrædende, og sørg for, at kritik er specifik, retfærdig og altid ledsaget af klare vejledninger til forbedring.
 • Undgå mikromanagement ved at give medarbejderne autonomi og støtte dem med de nødvendige ressourcer og udviklingsmuligheder.
 • Giv regelmæssig og relevant feedback. feedback bør ikke kun fokusere på udfordringer, men også anerkende styrker og præstationer.

På den måde skaber virksomheden en kultur, hvor læring og udvikling er i fokus, og hvor medarbejderes bidrag værdsættes og fejres, kan Performance Management blive være effektivt og motiverende ledelsesværktøj.

Et godt arbejdsmiljø giver grobund for motivation

Virksomheder kan Arbejdsmiljøet har en afgørende indflydelse på medarbejdernes præstationer. Et positivt og støttende arbejdsmiljø kan fremme medarbejdernes motivation, engagement og generelle tilfredshed på arbejdspladsen. Motiverede medarbejdere føler sig værdsatte, hørt og respekteret, hvilket øger sandsynligheden for, at de udviser større engagement i deres arbejde og stræber efter at yde deres bedste.

Et sundt arbejdsmiljø prioriterer både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Fysisk arbejdsmiljø kan være:

 • Ergonomiske arbejdsstationer
 • God belysning
 • Ordnede støj- og lydniveauer
 • Passende temperatur og udluftning

Psykisk arbejdsmiljø kan være:

 • Virksomhedskultur med åben kommunikation
 • Positivt og godt kollegaskab
 • Frihed og variation i arbejdet
 • Indflydelse i egne opgaver

Et godt arbejdsmiljø bidrager til at mindske stress og forbedre den generelle trivsel, så medarbejderne er glade for deres arbejdsplads.

Dårligt arbejdsmiljø kan virke demotiverende

På den anden side kan et negativt arbejdsmiljø, præget af dårlig ledelse, manglende anerkendelse, og stressende arbejdsforhold, føre til demotiverede medarbejdere, nedsat produktivitet, sygefravær og endda øget medarbejderomsætning.

Gode ledere og organisationer anerkender derfor vigtigheden af et sundt arbejdsmiljø og investerer i passende ressourcer og strategier for at sikre, at medarbejderne ikke alene kan trives, men også nå deres fulde potentiale.

Når en medarbejder underpræsterer

Når du skal motivere en medarbejder, der underpræsterer, skal du tilgå situationen med en balance af empati og klar kommunikation.

Først og fremmest skal du forstå de underliggende årsager til underpræstationen. Der kan være flere faktorer bag den manglende præstation, måske er det:

 • Personlige udfordringer
 • Manglende klarhed omkring jobforventninger
 • En følelse af mangelfuld eller utilstrækkelig støtte i deres rolle.

En åben og ærlig dialog med medarbejderen hjælper ofte med at finde årsagen til udfordringerne.

Når du forstår baggrunden for udfordringerne, så arbejd sammen med medarbejderen og lav en handlingsplan, der adresserer udfordringer og sæt realistiske mål for forbedring.

Det er vigtigt at vise støtte og tillid til, at medarbejderen kan vende situationen. Dette kan indebære at tilbyde yderligere ressourcer, uddannelse eller coaching.

Husk at give konstruktiv feedback og anerkendelse for enhver forbedring, da dette kan være en kraftig motivationsfaktor. Ved at vise, at du er investeret i medarbejderens succes og trivsel, kan du hjælpe med at genoprette deres selvtillid og engagement i arbejdet.

Flere gode råd til at motivere dine medarbejdere

Her er nogle øvrige principper og råd, der kan øge motivationen hos dine medarbejdere.

Anerkend og værdsæt dine medarbejdere og deres forskelligheder

Mennesker motiveres forskelligt, og derfor findes der ikke én model for, hvordan du stimulerer arbejdsglæden hos dine medarbejdere. Spørg derfor jævnligt ind til, hvad der driver dem i jobbet, så du får en bedre forudsætning for at lede og motivere dem som individer og som team.

Involver dine medarbejdere – og giv dem ansvar

Dine medarbejdere er mere motiverede og præsterer bedre, hvis de føler, at deres bidrag værdsættes. Giv dem derfor ansvar, og involver dem i beslutningsprocesser, så de føler, at de har indflydelse på virksomhedens resultater. Lyt til deres idéer – og husk at give dem æren for idéerne og resultaterne.

Vis tillid – også når medarbejderne begår fejl

Hav tillid til, at dine medarbejdere kan løse opgaver på egen hånd. Hvis en medarbejder har begået en fejl, så tal med medarbejderen om, hvad vedkommende har lært af situationen – og gør medarbejderen opmærksom på, at du stadig har tillid til dennes dømmekraft og evne til at løse opgaver selvstændigt.

Vær glad og positiv – og ansæt glade medarbejdere

Som leder skal du gå forrest og være et godt eksempel for dine medarbejdere. Hvis du udstråler arbejdsglæde og godt humør, smitter det af på hele organisationen, som dermed vil kunne opnå bedre resultater. Et godt tip er desuden at ansætte glade medarbejdere – det er nemmere at lære glade mennesker en kompetence end at lære kompetente mennesker at være glade!

Kommunikation er vigtig

Kommuniker åbent og ærligt med dine medarbejdere, så de føler sig trygge og tør komme til dig, hvis de har udfordringer, spørgsmål eller brug for sparring. Sørg for at de hele tiden er velinformerede om, i hvilken retning virksomheden bevæger sig – usikkerhed er den sikre vej til demotiverede medarbejdere!

Ros dine medarbejdere – og fejr jeres succeser

Alle kan lide at få ros – især af deres leder. Ros og anerkendelse virker opmuntrende og motiverende, så der er ingen grund til at spare på den, så længe den er ægte og fortjent. Husk også at fejre de små succeser i hverdagen, så medarbejderne føler, at deres arbejde nytter og giver værdi.

💡 Læs ogsåSkab et trygt arbejdsmiljø for dine medarbejdere.

×

Send os en mail

Udfyld felterne herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

(Required)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bliv kontaktet

Send os en mail

Indryk annonce